Shastarth Prakaran Granth

Shastarth Prakaran Mahaprabhu Shree Vallabhacharyaji Sanskrit/Gujarati/English Includes Prakash, Tippani, Avaranbhanga,Yojana,Satsnehabhajana Compiled by J.G.Shah and Edited by Harishankar Shastri.