Shastarth Prakaran Granth

Sarvanirnaya Prakaran Mahaprabhu Shree Vallabhacharyaji Sanskrit/Braj Includes Avranbhanga of Shree Purushottamji, Sulochan Tika of Shree Jeevaneshji in Braj Bhasa Compiled by Gokuldasji